Widzenia i korespondencja z tymczasowo aresztowanym.

Widzenie z tymczasowo aresztowanym jest bardzo ważne dla rodziny osoby tymczasowo aresztowej. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W przypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej. Co do zasady organem do którego należy złożyć wniosek jest Prokuratura. Tymczasowo aresztowany ma prawo do co…

Posiadanie marihuany – przegląd orzecznictwa

Co grozi za posiadanie marihuany? Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 852) reguluje przepisy karne za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zgodnie z art. 62 rzeczonej ustawy: 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków…

Znęcanie się nad najbliższymi – art. 207 § 1 kk

Katalog znęcania się jest otwarty, co oznacza, że każdorazowo sąd ocenia, czy opisany czyn jest znęceniam się – psychicznym lub fizycznym. Ponadto warto wskazać, że czyn nie musi być rozciągnięty w czasie a możliwe jest popełnienie przestępstwa znęcania się poprzez jednorazowe zachowanie sprawcy.

Co grozi za jazdę po pijanemu?

Czyn przepołowiony oznacza, że w zależności od danej wartości coś jest albo przestępstwem, albo wykroczeniem. Jazda po alkoholu jest właśnie doskonałym przykładem tzw. bitypu. Już tłumaczę o co chodzi…

Zatrzymanie podejrzanego.

Wiele mitów narosło wokół zatrzymania. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że zatrzymanie to środek przymusu. Organy prowadzące postępowanie karne stosują zatrzymanie jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że zostało popełnione przestępstwo oraz zachodzi obawa, że sprawca może uciec lub utrudniać postępowanie (np. przez zacieranie śladów). Innym powodem może być niemożliwość ustalenia tożsamości lub konieczność przeprowadzenia postępowania przyspieszonego. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę…