Rozwód na pierwszej rozprawie.

Czasami ludzie chcą rozwieść się szybko. Rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy i dość często udaje się rozwieść w 15-30 minut. Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem musisz pamiętać o paru rzeczach. Zgoda pomiędzy stronami. Aby, rozwieść się na pierwszej rozprawie musi być konsensus pomiędzy małżonkami. Strony postępowania wnoszą o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z zaniechaniem orzeczenia o winie, ograniczając maksymalnie postępowanie dowodowe. Wnioski dowodowe. Jeżeli chcemy rozwieść się szybko, na pierwszej rozprawie,…

Opieka naprzemienna a 500+

Dość często rodzice decydują się na opiekę naprzemienną nad dzieckiem, czyli na sytuację w której dziecko przebywa np. dwa tygodnie u ojca i kolejne dwa tygodnie u matki. Problem pojawia się wówczas, gdy jedno z rodziców uważa, że wyłącznie jemu przysługuje prawo do pobierania 500+.  Komu przysługuje 500+? Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851; dalej: PomWychDzU)…

Nazwisko po rozwodzie

Ostatnio spotkałem się z szokującym problem, otóż mąż po rozwodzie kazał swojej byłej żonie wrócić do swojego panieńskiego nazwiska i Pani zastanawiała się, czy musi wrócić. Otóż, nie musi, ale może 🙂 Zgodnie z art. 59 KRO W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem…

Czy 500+ wlicza się do alimentów?

W sprawie rozwodowej ojciec dzieci często podnosi argument, że alimenty powinny być niskie, bo przecież matka dzieci ma 500+. Jest to wprawdzie logiczne, ale czy jest tak w rzeczywistości?

Znęcanie się nad najbliższymi – art. 207 § 1 kk

Katalog znęcania się jest otwarty, co oznacza, że każdorazowo sąd ocenia, czy opisany czyn jest znęceniam się – psychicznym lub fizycznym. Ponadto warto wskazać, że czyn nie musi być rozciągnięty w czasie a możliwe jest popełnienie przestępstwa znęcania się poprzez jednorazowe zachowanie sprawcy.

Rozwód kto ponosi koszty

O kosztach rozwodu oraz o możliwym zwolnieniu z nich, pisałem wcześniej na blogu, w tym artykule. Dzisiaj zastanowimy się, kto ponosi koszty rozwodu? Najprościej odpowiedzieć, że koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego ponosi strona przegrywająca. W sprawie rozwodowej możliwe są jednak trzy rozstrzygnięcia: rozwód wyłącznej winy jednej ze stron – wówczas koszty rozwodu ponosi strona przegrywająca; rozwód z zaniechaniem orzekania o winie – najczęściej koszty się znoszą wzajemnie; rozwód z…

Postępowanie karne za niepłacenie alimentów – art. 209 kk

Często po rozwodzie ojciec dzieci przestaje płacić alimenty na dzieci. Czasami płaci nieregularnie twierdząc, że przecież płaci. Innym razem płaci alimenty w niepełnej wysokości. Do trzech razy sztuka. Kiedy zobowiązany do alimentacji uchyli się od zapłaty alimentów 3 razy wypełnia znamiona czynu zabronionego, czyli popełnia przestępstwo. UWAGA! Nie muszą to być trzy miesiące z rzędu. Może być tak, że ojciec dzieci nie zapłaci alimentów np. w styczniu, czerwcu i lipcu. Płacenie…

Co zrobić, gdy matka utrudnia kontakty z dzieckiem? Wniosek do Sądu Rejonowego w Lublińcu.

Nie wykonywanie albo niewłaściwie wykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem rodzi nie tylko frustrację po stronie rodzica, który domaga się kontaktów ze swoim dzieckiem, ale również i odpowiedzialność osoby pod pieczą, której dziecko zostaje. Warto przytoczyć orzeczenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 09 czerwca 2016 r., (sygn. akt VI Nsm 50/16), który wskazał, że kontakt dziecka…