Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu to często spotykany problem na polskich drogach.

Podstawą, która zasadniczo wpływa na poniesioną odpowiedzialność karną za taki czyn jest stwierdzenie czy mówimy o prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu czy w stanie nietrzeźwości. 

Kwalifikacja uzależniona jest od stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu.

Jazda w stanie po użyciu alkoholu

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia krwi od 0,2 promila do 0,5 promila lub w sytuacji, gdy w wydychanym powietrzu mówimy o obecności od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm³ 

W tej sytuacji mamy do czynienia z wykroczeniem. (Art. 87 Kodeksu wykroczeń)

Jazda w stanie nietrzeźwości

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³  wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W tej sytuacji mamy do czynienia z przestępstwem. 

Pojazd mechaniczny w rozumieniu przepisów prawa

W rozumieniu Sądu Najwyższego „Za pojazdy mechaniczne należy uznać pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy).”(Wyrok SN z dnia 25 października 2007 r., sygn. III KK 270/07).

Rowery z silnikiem pomocniczym nie zaliczają się do pojazdów mechanicznych.

Kara za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

Zgodnie z art. 87 Kodeksu Wykroczeń, prowadzący pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,  znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Co więcej, orzeka się również zakaz prowadzenia pojazdów.

Kara za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 

Kodeks Karny w art. 178a stanowi, iż kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co jeśli złamiemy zakaz prowadzenia pojazdów?

Dosyć często policjanci zatrzymują w celu przeprowadzenia kontroli drogowej kierowców, na których ciąży zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 244 Kodeksu Karnego wprowadza odpowiedzialność karną za łamanie takiego zakazu. Zagrożone jest to karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.