Stan epidemii – co to oznacza?

Dzisiaj, 20. marca 2020 r. Premier RP Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili stan epidemii w Polsce. Co to oznacza i czego możemy się spodziewać w świetle obowiązującej ustawy z dnia 05. grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?

Ogłoszenie stanu epidemii na terenie całego kraju przewiduje pewne ograniczenia, obowiązki i nakazy, które zostaną wydane w drodze rozporządzenia i mogą obejmować:

 1. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się;
 2. czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych;
 3. czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy;
 4. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności;
 5. obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów;
 6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi;
 7. obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych;
 8. czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
 9. czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
 10. obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 11. obowiązek poddania się kwarantannie;
 12. miejsce kwarantanny;
 13. zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
 14. czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
 15. nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
 16. nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
 17. zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 18. nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Odejście od przepisów o zamówieniach publicznych.

Istotnym elementem wprowadzenia stanu epidemii są pewne uproszczenia w działaniu i odejście od obowiązujących zasad. Przede wszystkim do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają

 1. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 2. kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;
 3. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 4. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
 5. osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

Pracownikom podmiotów leczniczych oraz innym osobom podejmującym na zasadach określonych w niniejszej ustawie działania w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

Lubliniec, 20.03.2020 r.

adwokat Łukasz Mikulski

Share this Post

5 Comments

 1. Panie mecenasie, skąd informacja, że w tym przypadku nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych? Z rozporządzenia to nie wynika, a i z samej ustawy o ZP też nie bardzo. Pytam z ciekawości.

  1. Cieszy mnie, że przeczytał Pan mój wpis. W myśl art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 Nr 234, poz. 1570, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

   Pozdrawiam serdecznie,
   adw. Łukasz Mikulski

 2. Dziękuję. To cenna informacja.

 3. Tylko nieprawdziwa.
  Od 8 marca obowiązuje Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374).

  Zgodnie z art. 6 tejże ustawy, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
  Ustawa, o której pisze autor, nie ma tu zastosowania. I, jak widać, wyłączenie przepisów o zamówieniach publicznych nie dotyczy robót budowlanych.

  1. Dzień dobry. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) wydanym na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 tejże ustawy. Nie podzielam zatem Pana punktu widzenia.

   Pozdrawiam,
   adw. Łukasz Mikulski

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*